logo

Vinařství Maláník-Osička

Soutěž 2019

Soutěž je určená osobám starší 18. let !

***

NAKUPUJTE NAŠE VÍNO A SOUTĚŽTE
POUKÁZKY V CELKOVÉ HODNOTĚ 15 000 KČ !

Organizátor soutěže: Vinařství Maláník-Osička s.r.o.

***

Každý měsíc od 9. 8. do 20. 12. 2019 budeme losovat 1 výherce poukázky v hodnotě 1 500 Kč.

Poukázky můžete uplatnit při nákupu našich vín Vinařsví Maláník-Osička.

Přihlaste se do soutěže vyplněním registračního formuláře.

Nakupte alespoň za 30 Kč a vyplňte registrační formulář.

Každý takový nákup zařadíme do slosování o skvělé ceny.

Každý měsíc rozdáváme výhru pro nákup dobrého vína.

1 poukázek v hodnotě 1 500 Kč

Na konci roku 20. 12. 2019 rozdáváme výhru pro nákup dobrého vína

a 1 poukázku pro ubytování v našem rodinném penzionu v hodnotě 5 000 Kč.

Soutěže se mohou účastnit všichni naši zákazníci.

Čím více nákupů, tím větší šance na výhru.

Slosování proběhne za každý soutěžní měsíc zvlášť z nákupů uskutečněných v daném období:

a) 9. 8. – 30. 8. 2019, b) 1. 9. – 29. 9. 2019, c) 1. 10. - 30. 10. 2019, d) 1.11. - 20. 12. 2019

Výherce budeme kontaktovat telefonicky nebo zasláním sms vždy po ukončení daného soutěžního měsíce. Společně si upřesníme údaje potřebné k zaslání výhry.

Každý výherce může v každém soutěžním měsíci vyhrát jen jednu poukázku.

***

Registrační formulář - zde !

Jméno a příjmení: ..., Telefon: ..., Email: ..., Zpráva: Soutěž 2019.

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro oslovení s nabídkou našich produktů a služeb. Tento souhlas dáváte Vinařství Maláník-Osička s.r.o., se sídlem Mikulčice 261, 696 19, Mikulčice,  IČO: 28318901. Informace o zpracování osobních údajů, které obsahují práva vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv, najdete na www.vinarstvimalanik.cz/gdpr.

***

Pravidla soutěže 2019 

(dále jen „Pravidla")

1.    Organizátor soutěže

1.1    Organizátorem soutěže je společnost Vinařství Maláník-Osička s.r.o., IČO: 283 18 901, se sídlem Mikulčice, Mikulčice 261, 696 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Sp.zn. C 60984 (dále také „Organizátor“).
Kontakt na Organizátora: info@vinarstvimalanik.cz, tel.: +420 723 330 082.

2.    Termín a místo konání soutěže

2.1    Soutěž probíhá od 9. 8. 2019 (od 00.00 hodin) do 20. 12. 2019 (do 23:59:59 hodin) celkem ve 4 soutěžních kolech, a to výhradně na internetových stránkách http://vinarstvimalanik.cz/soutez .

3.    Obecná ustanovení

3.1    Soutěže se mohou zúčastnit klienti Organizátora, kteří splňují všechny podmínky:

  • v období od 9. 8. 2019 do 20. 12. 2019 provedou alespoň jeden nákup ve výši od minimální výši 30 Kč.
  • Vyplní řádně regitrační formulář http://vinarstvimalanik.cz/kontakty/ .
  • Soutěž je určená osobám starší 18. let !

3.2    Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké.

3.3    Do soutěže je zařazen každý klient, který vyplněním tištěného příslušného nebo formuláře na webových stránkách http://vinarstvimalanik.cz/kontakt  projeví svoji vůli účastnit se této soutěže a splňuje podmínky uvedené výše v bodě 3.1 této části Pravidel. Jedna registrace klienta do soutěže platí pro celé soutěžní období (tj. všechny tři soutěžní týdny ve smyslu bodu 4.2. těchto Pravidel).

3.4    Do soutěže je každý klient zařazen právě tolikrát, kolik plateb specifikovaných v bodě 3.1 této části Pravidel provede. Čím více takových plateb klient provede, tím větší je jeho šance na Výhru v soutěži.

4.    Určení výherce

4.1    Výherců v soutěži bude každý soutěžní měsíc/soutěžní kolo celkem 1 (jeden), za celé soutěžní období to bude
5 výherců, a budou určeni losováním.

4.2    Přehled soutěžních týdnů a losování:

Číslo soutěžního měsíce /Začátek soutěžního měsíce /Konec soutěžního měsíce /Datum losování výherců
1. 9. 8. 2019 30. 8. 2019 31. 8. 2019
2. 1. 9. 2019 29. 9. 2019 30. 9. 2019
3. 1. 10. 2019 30. 10. 2019 31. 10. 2019
4. 1. 11. 2019 20. 12. 2019 21. 12. 2019

 

4.3    Klient bude zařazen do losování v ten měsíc, kdy provede hotovostní platbu nebo platbu na účet Vinařství Maláník-Osička s.r.o. v minimální výši 30 Kč. Př.: Bude-li platba v minimální výši 30 Kč provedena dne 30. 8. 2019, bude klient zahrnut do soutěžního týdne č. 1 (9. 8. – 30. 8. 2019) a v tomto měsíci má šanci na Výhru. Pokud klient už jinou transakci neprovede, může vyhrát pouze v prvním měsíci. Pokud klient provede platbu splňující podmínky této soutěže i v některém dalším měsíci, může vyhrát i v tomto dalším měsíci soutěže.

4.4    Do slosování budou zařazeny všechny platby splňující podmínky vymezené v bodě 3.1 Pravidel.

4.5    Výherci budou Organizátorem kontaktováni telefonicky, příp. formou sms na telefonním čísle uvedeném v registračním formuláři soutěže 2019 ve smyslu bodu 3.3 Pravidel.

5.    Výhry a jejich předání

5.1    Výhry v soutěži jsou každý soutěžní měsíc tyto:

  • Pro jednoho vylosovaného:1x poukázka na nákup vín ve Vinařství Mláník-Osička s.r.o. v kamenném obchodu, na stánku nebo v eshopu v hodnotě 1500 Kč.
  • Pro druhého vylosovaného na konci období soutěže dne 21. 12. 2019: 1x poukázka na nákup ubytování 3 nocí pro čtyři osoby v rodinném penzionu Vinařství Maláník-Osička s.r.o. v hodnotě 5000 Kč
  • (dále jen „Výhra“ nebo „Výhry“)

5.2   Pokud bude klient jednou v daném měsíci vylosován, nemá v daném výherním měsíci už nárok na další Výhru.

6.    Předání výhry

6.1    Výhry budou výhercům zaslány poštou jako cenné psaní s dodejkou do vlastních rukou s potvrzením o převzetí zásilky na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. V případě, že dojde k vrácení zásilky zaslané výherci poštou nebo jejímu nepřebrání, Výhra v soutěži propadá bez jakékoli náhrady.

7.    Ochrana osobních údajů

7.1    Klient bere na vědomí, že Organizátor v pozici správce bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a případně doručovací adresa za účelem realizace a vyhodnocení soutěže a zaslání Výhry, a to na dobu nutnou do ukončení a vypořádání soutěže, nejdéle do 21. 1. 2020. S ohledem na výše uvedené není možná účast klienta v soutěži bez současného zpracování jeho osobních údajů.

7.2    Organizátor tímto informuje klienta o jeho právu na informace o zpracování jeho osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracovávání a případných příjemcích osobních údajů), právu požadovat od Organizátora přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů), o právu klienta požadovat od Organizátora vysvětlení týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud soutěžící zjistí nebo se domnívá, že Organizátor vykonává zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu s platnými právními předpisy (zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování), a právu požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav a zabezpečil nápravu (zejména se může jednat o blokování, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Ustanovením předcházející věty není dotčeno právo klienta podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Dále Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na přenositelnost svých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování a právo namítat proti zpracování.

7.3    Zpracovávané osobní údaje budou jménem Organizátora zpracovávány prostřednictvím zpracovatele, kterým je Vinařství Maláník-Osička s.r.o., IČO: 283 18 901, se sídlem Mikulčice, Mikulčice 261, 696 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, Sp.zn. C 60984 (dále také „Organizátor“).
Kontakt na Organizátora: info@vinarstvimalanik.cz, tel.: +420 723 330 082..

7.4    Zpracovávané osobní údaje budou vymazány nejpozději po ukončení soutěže a po odevzdání Výhry výherci soutěže.

7.5    Osobní údaje, které klient poskytne Organizátorovi, musí být pravdivé a v případě jejich změny je klient povinen o jejich změně bezodkladně informovat Organizátora. V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu a po podání námitek budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

8.    Závěrečná ustanovení

8.1    Účastí v soutěži projevuje klient souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se všechna tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Nárok na Výhru má pouze klient, který splní všechny podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

8.2    Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací soutěže, nepřebírá vůči klientům žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly soutěže a klienti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než uvedená v Pravidlech. Organizátor nenese odpovědnost za vady Výhry.

8.3    Organizátor neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky ani za jakoukoli změnu přenášených informací.

8.4    Účast v soutěži je dobrovolná. Klientům nevzniká účastí v soutěži právní nárok na Výhru. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry nelze vyplatit v penězích či za ně požadovat jinou věcnou náhradu.

8.5    Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení Výher z důvodů spočívajících na straně klienta.

8.6    Výhry v soutěži jsou stanoveny včetně případné daně z příjmů. Výhru v soutěži nelze směnit za hotovost ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je stanovena.

8.7    Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže, tedy i Výhrách v soutěži.

8.8    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Taková změna bude provedena zveřejněním na http://vinarstvimalanik.cz/soutez. Změna pravidel soutěže nabývá účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění takové změny.

8.9    Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění. Pořádání ani organizace soutěže není provozováním hazardní hry ve smyslu tohoto zákona, a ustanovení tohoto zákona se tak na soutěž nevztahují.

8.10    Tato Pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách http://vinarstvimalanik.cz/soutez.

Mikulčice 9. 8. 2019

.........................................................................................................................................................

Kalendář akcí 2019 v Mikulčicích a okolních obcích

  Leden  
19.1. Košt ovocných pálenek Mikulčice
25.1. Ples regionu Podluží Hrušky
     
  Únor  
  Plesová sezona  
23.2. Košt vín Tvrdonice
     
  Březen  
2.3. Místní výstava vín Týnec
2.3. Fašaňková obchůzka Lužice
16.3. Košt vín Kostice
16.3. Výstava vín Moravský Žižkov
23.3. Místní výstava vín Dolní Bojanovice
23.3. Country bál Mikulčice
30.3. Košt vín a sýrů Hrušky
     
  Duben  
6.4. Silniční běh Velká Morava Mikulčice
6.4. Velkomoravský košt vín Mikulčice
13.4. Jarní otevřené sklepy Moravská Nová Ves
13.4. Košt vín Prušánky
20.4. Velikonoce a víno Moravská Nová Ves
21.4. Velikonoční košt vín Lužice
     
  Květen  
1.5. Den lidových řemesel Moravská Nová Ves
1.5. Přehlídka neoveských vín Moravská Nová Ves
4.5. Moravská v růžovém Moravská Nová Ves
11.5. Setkání mužáckých sborů na Podluží Tvrdonice
18.5. Neoveský gurmán Moravská Nová Ves
20.5. Bulharské dny - Pravoslavná pouť Mikulčice
     
  Červen  
1.6. Den otevřených dveří SDH ve zbrojnici Mikulčice
1.-2.6. Víkend otevřených památkových domků Mikulčice
7.-9.6. Podluží v písni a tanci 66.ročník Tvrdonice
15.6. Den otevřených sklepů Nový Poddvorov
15.6. Otevřené sklepy Tvrdonice - Kostice Tvrdonice-Kostice
21.6. Koncert Michala Davida Tvrdonice
22.6. Otevřené sklepy Týnec
22.6. K Nechorám do sklepa - Otevřené sklepy Prušánky
22.6. Zahrávání hodů Moravská Nová Ves
29.6. Buchto, upeč buchtu Mikulčice
     
  Červenec  
5.7. Cyrilometodějská pouť Mikulčice
5.7. Letní otevřené sklepy Moravská Nová Ves
6.-9.7. Cyrilské hody Lužice
16.7. Ruční stavění hodovní máje Josefov
20.-23.7. Tradiční krojové hody Josefov
26.7. Pohodová zábava u cimbálu Josefov
27.7 Ruční stavění máje Tvrdonice
27.7. Hodovní otevřené sklepy Moravská Nová Ves
27.-30.7. Krojované Svatojakubské hody Moravská Nová Ves
     
  Srpen  
2.-5.8. Tradiční krojované hody Starý Poddvorov
3.-6.8. Krojované hody Tvrdonice
10.8. Plkač Trophy Cup 2019, 9.ročník Josefov
10.-13.8. Krojované hody Prušánky
11.8. XIX. Ročník veřejné soutěže ve střelbě ze sportovní a velkorážní pistole Mikulčice
16.8. Taneční zábava pod zeleným  Mikulčice
17.8. Předhodový večer Mikulčice
18-20.8. Mikulecké hody Mikulčice
24.8. Víno a burčák z otevřených sklepů Mikulčice
24.-27.8. Bartolomějské hody Hrušky
28.-31.8. Letní kino Tvrdonice
31.8. Hody Nový Poddvorov
31.8.-2.9. Hody Týnec
     
  Září  
1.9. Zarážání hory Dolní Bojanovice
7.9. Vinobraní Lužice
7.9. Zarážání hory Prušánky, Moravský Žižkov, Josefov
9.9. Dyňové pondělí Mikulčice
14.-15.9. Dyňový víkend Starý Poddvorov
14.9. Slavnost VINOBRANÍ Moravská Nová Ves
14.9. Ochutnávka vín odrůdy Cabernet Moravia Moravská Nová Ves
14.9. Soutěž gulášů a burčáků Týnec
14.9. Stavjání máje Lanžhot
15.-17.9. Hody Lanžhot
21.9. Guláš cap Hrušky
21.9. Vinobraní pod Nechory Prušánky
21.-22.9. Zahrádkářská výstava Mikulčice
28.9. Václavský burčákový pochod Moravská Nová Ves
29.9-1.10. Svatováclavské hody Dolní Bojanovice
     
  Říjen  
5.10. Pochod slováckými vinohrady Prušánky, Dolní Bojanovice, Josefov
5.10. Vaření kotlíkových gulášů Tvrdonice
6.10. Hodky s vinobraním Dolní Bojanovice
12.-14.10. Hody Kostice
26.10. Gulášfest Prušánky
27.10.-10.11. Vernisáž výstavy soch a plastik J. Jurčáka Mikulčice
28.10. Víno a dýně Moravská Nová Ves
     
  Listopad  
2.11. Podzimní otevřené sklepy Moravská Nová Ves
9.11. Svatomartinská husa Moravský Žižkov
17.11. Dětský karneval Mikulčice
23.11. K Nechorám za mladým vínem Prušánky
26.11. Zpívání u vánočního stromu Mikulčice
26.11. Vánoční jarmark v Sokolovně, Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Lužice
     
  Prosinec  
14.12. Ochutnávka mladých vín a zabíjačkové specialnity Týnec
22.12. Vánoční koncert Mikulčice
26.12. Žehnání vína Moravská Nová Ves
26.12. Svatoštěpánské žehnání koní Lanžhot
26.12. Štěpánská ochutnávka mladých vín Hrušky
26.12. Svěcení vína Tvrdonice
28.12. Košt mladých vín Mikulčice
31.12. Ukončení plavecké sezóny na Cihelně Lužice
31.12. Silvestrovský ohňostroj Moravská Nová Ves

Více o akcích v okolních obcích na www.infomikulcice.cz